روش لجن فعال متعارف

روش لجن فعال متعارف

روش لجن فعال متعارف امروزه جزء پر استفاده ترین روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. این روش از نوع کشت میکروبی معلق است، بدین معنی که میکروارگانیسم های مصرف کننده مواد آلی در راکتور هوادهی به صورت معلق قرار گرفته اند. این روش از اوایل قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است.

به طور کلی سیستم لجن فعال متعارف شامل یک مخزن هوادهی فاضلاب به همراه یک زلال ساز و یک سیستم برگشت لجن است. دلیل نامیدن این فرآیند از آنجاست که لجن ته نشین شده در حوض ته نشینی حاوی میکروارگانیسم های زنده و یا فعال می باشد که به منظور افزایش جرم زنده و تسریع واکنش ها و در مجموع افزایش راندمان تصفیه به حوض هوادهی بازگردانیده می شود.

به منظور تامین اکسیژن در سیستم لجن فعال از دو روش پخش کننده های هوا (دیفیوزر) برای تزریق هوای فشرده به درون راکتور بیولوژیکی و یا همزن های مکانیکی برای اختلاط سریع جهت توزیع هوا در مایع استفاده می شود.

در بیشتر موارد فرآیند لجن فعال با فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی جهت تصفیه مقدماتی فاضلاب و تصفیه نهایی از جمله گندزدایی و یا فیلتراسیون به کار می رود.

مزایای روش لجن فعال متعارف عبارتند از:

راندمان تصفیه در این روش بالا بوده و در صورت بهره برداری دقیق، راندمان حذف BOD5 و جامدات کل به بیش از ۹۰% نیز می رسد.

زمین مورد نیاز جهت ایجاد این سیستم تصفیه کمتر از سایر روش ها است.

به دلیل هوازی بودن این سیستم، در طی فرآیند تصفیه بوی زننده ایجاد نمی گردد.

انعطاف پذیری در بهره برداری.

 قابلیت اطمینان بالا.