سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه

سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه

در تصفیه فاضلاب کشتارگاه می دانیم که فاضلاب تولیدی کشتارگاه حاوی مقادیر بسیار بالای مواد آلی و مواد جامد و چربی و… می باشد.

و چنانچه دفع اینگونه فاضلابها منطبق بر اصول بهداشتی زیست محیطی انجام نگیرد زیانهای جبرانناپذیری به محیط زیست انسان وارد مینماید که آثار آن سریعا مشهود خواهد شد. در تصفیه فاضلاب کشتارگاه عموما سه هدف زیر دنبال می شود :

حذف یا کاهش مواد آلی
حذف یا کاهش مواد معلق
از بین بردن عوامل بیماریزا

بر حسب پارامتر های طراحی همچون BOD , COD , TSS گشتارگاه ها که عموما دامنه تغییرات COD مقدار ۵۰۰۰-۳۰۰۰ می باشد و همچنین دامنه طراحی BOD مقدار ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ بوده و مقدار TSS هم حدود ۱۰۰۰ می تواند باشد…. البته برای ارائه سیستم تصفیه دقیق فاضلاب باید پارامتر های طراحی مشخص و در شرایط صحیح نمونه برداری فاضلاب اجرا گردد. یک سیستم تصفیه پیشنهادی برای تصفیه فاضلاب کشتارگاه می تواند به شرح زیر باشد

 

تصفیه فاضلاب کشتارگاه

در قسمت اول واحد تصفیه فیزیکی شامل یک واحد دانه گیر دو دستگاه سپراتور برای جداسازی پر و مواد اضافی، یک واحد
چربیگیر ثقلی و یک واحد متعادل ساز در نظر گرفته شده است و پساب در حوض متعادلساز وارد مرحله بیولوژیکی میشود.

در مرحله تصفیه بیولوژیکی با هدف کاهش نیترات یک واحد پیش انوکسیک در نظر گرفته و سپس فاضلاب وارد قسمت هوادهی شده که در این قسمت جهت تامین اکسیژن محلول مورد نیاز فعالیت میکروارگانیسمها برای مصرف مواد آلی از یک بلوئر و اختلاف مکش و دهش استفاده شده است و سپس فاضلاب به دو حوض ته نشینی هدایت شده و جهت حفظ جمعیت میکروارگانیسمها لجن ته نشین شده به ابتدای واحد آنوکسیک برگشت و پساب زلال از سرریز ته نشینی به واحد کلرزنی وارد میشود . در تصفیه فاضلاب کشتارگاه جهت حذف تخم انگلها و باکتریهای بیماریزا از یک واحد کلرزنی استفاده میشود.

 

 دیدگاه ها :