تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب

زمانی که آب مصرف می شود و مواد خارجی و آلاینده وارد آن می شود ، کیفیت اولیه آب از بین رفته و دیگر قابل استفاده نمی باشد، که به آن فاضلاب گفته می شود .

فاضلاب های بهداشتی حاصل مصرف روزانه آب جهت فعالیت های انسانی مختلف از جمله شستشو و استحمام و آشپزی و نیز نشتاب می باشد. محتوای فاضلاب

شامل ۹۹.۹ درصد آب و حدود ۰.۱ درصد ناخالصی و آلاینده های مختلف می باشد. معمولاً مقدار فاضلابی را که در طرح در نظر می گیرند معادل مقدار فاضلاب متوسط شبانه روز

در مواقع غیر بارندگی است . به طور کلی این مقدار متوسط قراردادی است و اصولاً در ساعات مختلف شبانه روز این مقدار کمتر یا بیشتر از مقدار متوسط می باشد.

یکی از طرق مختلف تعیین مقدار متوسط فاضلاب در یک شبانه روز ، تعیین آب مصرفی در شهر است. به طور کلی طبق توصیه کمیته استاندارد فاضلاب سازمان برنامه تا زمانی

که اندازه گیری های واقعی از مقدار فاضلاب شهر های مختلف در ایران عملی نشده است ، رقم ۱۵۰ لیتر به ازاء هر نفر در روز را می توان در طرح های شبکه فاضلاب به کار برد

که این رقم نشتاب را هم شامل می شود.

آلاینده های موجود در فاضلاب شامل مواد معلق، مواد مغذی ، فلزات سنگین ، انواع شوینده و جامدات محلول و نیز مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی و مواد آلی غیر قابل تجزیه بیولوژیکی هستند.

این مواد آلاینده برای محیط زیست بسیار خطر آفرین می باشد و به همین دلیل تخلیه مستقیم فاضلاب ها به محیط زیست قبل از تصفیه آنها می تواند صدمات جبران ناپذیری را به طبیعت وارد نماید

که با توجه به این مسئله باید فاضلاب های بهداشتی انسانی و سایر فاضلاب ها قبل از ورود به طبیعت تصفیه شوند. و درجه تصفیه آنها به نوع آلاینده ها و غلظت آنها بستگی دارد.

تصفیه فاضلاب بهداشتی می تواند مواد آلی موجود در آن ها را تثبیت نماید و پسابی را تولید نماید که قابلیت تخلیه به محیط زیست را داشته باشد و نیز قابلیت استفاده مجدد از

پساب تصفیه شده را ایجاد می نماید. کیفیت فاضلاب خروجی از تصفیه خانه باید مطابق استانداردهای ملی سازمان حفاظت محیط زیست کشور باشد ، که با توجه به نوع مصرف آن

به سه دسته تقسیم می شود .

-دسته اول مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز می باشد که باید کیفیت آن به شرح زیر باشد:

COD<200 mg/l , TSS<100 mg/l , BOD5<100 mg/l

-دسته دوم مصارف تخلیه به آبهای سطحی می باشد که باید کیفیت آن به شرح زیر باشد:

BOD5<30 mg/l , COD<60 mg/l , TSS<40 mg/l

-دسته سوم مصارف تخلیه به چاه جاذب می باشد که باید کیفیت آن به شرح زیر باشد:

BOD5<30 mg/l , COD<60 mg/l

با توجه به ماهیت فاضلاب مشخص می شود که باید به چه طریقی عمل تصفیه را انجام داد. که برای تعیین ماهیت فاضلاب آزمایش های متفاوتی وجود دارد که عبارتند از:

آزمایش فیزیکی – آزمایش شیمیایی – آزمایش زیستیدیدگاه ها :


  1. […] تصفیه فاضلاب شهری ، تصفیه پساب ، سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی […]

  2. […] تصفیه فاضلاب ، تصفیه پساب ، تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی […]

  3. تصفیه فاضلاب صنعتی – تصفیه آب و فاضلاب , جمعه, ۲۲ دی ۱۳۹۶ در ساعت ۲۲:۵۲

    […] فاضلاب ، تصفیه فاضلاب شهری ،تصفیه فاضلاب کشتارگاه […]