دیونیزاسیون تصفیه خانه فاضلاب

دیونیزاسیون

این فرایند تصفیه به عنوان یکی از مهمترین روش های تصفیه تکمیلی موسوم به post treatment می باشد. از این روش در صنایع به شدت حساس که نیاز به آب فرایندی کاملا عاری از املاح موسوم به آبDemine دارند استفاده می شود. در این روش جداسازی توسط بسترهای رزینی کاتیونی، آنیونی و یا ترکیبی از آن ها صورت می گیرد. جهت بالا بردن راندمان حذف در این سیستم ها اغلب آن ها را پس از سیستم های اسمز معکوس و به عنوان تکمیل کننده فرایند دیونیزاسیون بکار می برند. البته در برخی موارد از این سیستم ها به تنهایی جهت حذف جامدات محلول درون آب استفاده می گردد. احیای رزین های آنیون و کاتیون موجود در این بستر ها توسط محلول های اسیدی و قلیایی صورت می گیرد که این امر مصرف مواد شیمیایی را بالا برده و هزینه های عملیاتی را افزایش می دهد. کاربرد این سیستم ها به صورت مکمل با اسمز معکوس مقرون به صرفه و مناسب ولی در دبی های بالا کاربرد آین سیستم ها به تنهایی دارای صرفه اقتصادی مناسب نخواهد بود.