سختی گیری تصفیه خانه فاضلاب

سختی گیری

سختی گیری فرایند حذف کلسیم و منیزیم و سایر کاتیون های فلزی موجود در آب سخت است. فرایند سختی گیری در ستون های سختی گیر و با معمولا با استفاده از آهک و رزین های تبادل یونی صورت می گیرد. دسترسی به درون سختی گیر رزینی توسط دو دریچه، یکی در بالای سختی گیر و دیگری در پایین سختی گیر امکان پذیر می باشد. در کنار سختی گیر یک منبع نمک برای احیای سختی گیر لازم است که این منبع توسط لوله مسیر آب نمک به منبع اصلی سختی گیر متصل می شود. ساختمان کلی سختی گیر ها با هم مشابه بوده و تفاوت فقط در نوع کنترل های آنها است. سختی گیرها در مواردی چون حذف سختی مازاد آب آشامیدنی، حذف سختی آب ورودی به بویلر و حذف سختی آب تغذیه ی برج خنک کن کاربرد دارد.