فیزیکو شیمیایی (انعقاد و لخته سازی)

فیزیکو شیمیایی

تصفیه فیزیکی آب به سبب عدم حضور مواد شیمیایی به این نام خوانده می شود. از این روش تصفیه جهت جداسازی مواد معلق و غیر محلول استفاده می گردد. واحدهایی همچون آشغالگیری، دانه گیری، ته نشینی، فیلتراسیون، سختی گیری و حذف طعم و بو از جمله این روش ها محسوب می شوند.

روش های شیمیایی به دلیل کاربرد مواد شیمیایی به این نام موسوم هستند. از مواد شیمیایی منعقد کننده و کمک منعقد کننده ای نظیر آلوم، پلی آلومینیوم کلراید و کلرید فریک جهت لخته سازی و ایجاد ذرات بزرگ تر و در نهایت ته نشینی این ذرات به سبب سنگینی می توان استفاده نمود. فرایند های لخته سازی و ته نشینی با استفاده از مواد شیمیایی بسیار کاربردی و دارای راندمان حذف بالایی است ولی به دلیل تولید لجن شیمیایی نیاز به فضای اضافی جهت دخیره این لجن و حذف آن را مطالبه می نماید. علاوه بر این کاربرد مواد شیمیایی هزینه مازاد به سیستم تصفیه تحمیل می نماید که ممکن است مصرف روزانه این مواد را با مشکل مواجه سازد. این روش های تصفیه به دلیل کاربرد همزن های اختلاط مکانیکی در دورهای مختلف تند و کند و تزریق همزمان مواد شیمیایی به فرایندهای فیزیکی شیمیایی موسوم هستند.