اکسیداسیون شیمیایی پیشرفته (AOP)

اکسیداسیون شیمیایی پیشرفته (AOP)فرآیند اکسیداسیون پیشرفته به تکنولوژی گفته می شود که در آن از رادیکال های آزاد هیدروکسیل جهت انجام واکنش های اکسیداسیون استفاده می شود. از کاربردهای این روش می توان به حذف و تخریب آلاینده های سمی اشاره کرد. استفاده دیگر این روش به عنوان پیش تصفیه برای تبدیل آلاینده های غیر قابل تجزیه به ترکیبات قابل تجزیه بیولوژیکی که می تواند به وسیله روش های بیولوژیکی متعارف تصفیه گردد است. در حال حاضر، تکنولوژی های فروانی در فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته برای تولید رادیکال هیدروکسیل وجود دارد. این پروسه ها بر پایه فرآیندهایی بر اساس پرتو فرابنفش، فرآیندهای بر اساس پراکسید هیدروژن و یا بر اساس ازن در منابع و مقاله های گوناگون طبقه بندی می شود.