تصفیه خانه فاضلاب به روش A2O

روش A2O

این روش ترکیب فرآیندهای بی هوازی، آنوکسیک و هوادهی است. از این روش برای حذف بیولوژیکی فسفر و نیتروژن به وسیله فرایندهای نیتریفیکاسیون- دنیتریفیکاسیون استفاده می شود.
در این روش که تغییر یافته روش AO می باشد، یک واحد آنوکسیک به منظور انجام فرآیند دنیتریفیکاسیون استفاده می شود. از مزایای این روش می توان به حذف همزمان نیتروژن و فسفر علاوه بر حذف BOD و COD و سایر آلایند های فاضلاب، مصرف انرژی بسیار پایین، بهره برداری آسان در مقایسه با سیستم های تصفیه فاضلاب پیشرفته، راندمان بسیار بالا در تصفیه فاضلاب های بهداشتی، قابلیت حذف ناحیه بی هوازی و آنوکسیک و تبدیل به فرآیند لجن فعال و تولید لجن تثبیت شده بدون نیاز به تصفیه و تغلیظ لجن اشاره کرد.