تماس دهنده گردان بیولوژیکی دوار (RBC)

تماس دهنده گردان بیولوژیکی دوار (RBC)

در تمامی روش های مبتنی بر لجن فعال، رشد میکروارگانیسم ها به صورت معلق بوده و مقداری انرژی صرف هوادهی می شود. در شرایطی که هزینه تامین انرژی بسیار بالا باشد، می توان با استفاده از روش تماس دهنده های بیولوژیکی دوار انرژی مصرفی را کاهش داد. در این روش میکروارگانیسم ها به روی سطح صفحاتی گردان که به یک شفت مرکزی متصل هستند و حول شفت می ‌چرخند تشکیل شده است. در این روش که یکی از روش های رشد بیولوژیکی چسبنده محسوب می ‌شود. و نیمه مستغرق در فاضلاب چسبیده و روی آن رشد می کنند. میکروارگانیسم های چسبیده در این روش غذای مصرفی را از فاضلاب و اکسیژن هوا می گیرند. از مزایای این روش می توان به مواردی چون کمتر بودن برق مصرفی مورد نیاز در سیستم RBC در مقایسه با CAS کمتر، پائین تر بودن هزینه نگهداری، نظارت، بهره برداری و آموزش اپراتور، نیاز به زمین کمتر و عملیات خاک برداری پائین تر نسبت به روش CAS، نیاز به سرمایه گذاری پائین تر نسبت به روش CAS، راندمان بالای تصفیه، نظارت کمتر در حین بهره برداری و امکان توسعه آسان اشاره کرد.