روش رشد چسبیده با بستر ثابت (IFAS)

روش رشد چسبیده با بستر ثابت (IFAS)

سیستم تصفیه فاضلاب به روش IFAS روشی به روز و برای کاهش حجم فضای پکیج تصفیه است. فرایند رشد چسبیده با بستر ثابت، برای زیست توده های فاضلاب، محیط بیشتری را بدون نیاز به مخزن بیشتر و با بارگذاری بالاتر فراهم می کند. این روش تصفیه مشابه روش MBBR از هر دو حالت رشد معلق و چسبیده به طور توامان بهره می برد، با این تفاوت که در این روش مدیاهای رشد چسبیده به صورت ثابت هستند. در واقع در این روش ها بدون آن که افزایشی در میزان بارگذاری جامدات به حوض ته نشینی شود، موجب افزایش قدرت بارگذاری به واحدهای لجن فعال شده، بدون آن که کوچکترین تغییری در حجم حوضچه ایجاد کنند. در واقع در این سیستم ها توده های متصل به مدیاها سبب افزایش عملکرد تصفیه فاضلاب می گردد. همینطور با افزایش زیست توده مقاومت فرآیند در برابر شوک های بارگزاری آلی و هیدورلیکی افزایش می یابد. این نوع روش تصفیه فاضلاب مقاومت بالایی در مقابل شوک های ناشی از افزایش مواد آلی و بیولوژیکی فاضلاب ورودی داراست.