روش رشد چسبیده با بستر متحرک (MBBR)

روش رشد چسبیده با بستر متحرک (MBBR)

در روش MBBR از آکندهایی که در حوض هوادهی شناور هستند استفاده می شود. در نتیجه می توان از مزایای رشد چسبیده و لجن فعال در این روش توامان استفاده کرد. این مزایا شامل افزایش ظرفیت تصفیه، بهبود شرایط ته نشینی، افزایش پایداری فرآیند و کاهش لجن تولیدی اشاره کرد.
آکندهای پلاستیکی مصرفی در این روش با افزایش غلظت بیومس موجود در راکتور باعث کاهش حجم راکتور به ازای یک حجم فاضلاب ورودی مشخص نسبت به روش لجن فعال می شود.
بیو فیلم یا لایه میکروبی بر روی آکندهای غوطه ور رشد کرده و به این ترتیب توده بیولوژیکی شناور در محیط فاضلاب ک نقش تجزیه کردن مواد آلی را به عهده دارد افزایش می دهند.
مزایای این روش عبارتند از:
مشکل گرفتگی ندارد و افت فشار آن پایین است.
مشکل بالکینگ ندارد.
سهولت نگهداری سیستم و عدم تجمع لجن.
عدم نیاز به سیستم برگشت لجن.
کاهش حجم هوادهی به ازای یک دبی مشخص.