سپتیک تانک تصفیه خانه فاضلاب

سپتیک تانکسپتیک تانک در اکثر تصفیه خانه در دو نقش چربی گیری و مخزن متعادل ساز به کار برده می شود و جزو مواردی است که در بعضی از سیستم ها دیده نمی شود و باعث وارد شدن شوک به سیستم تصفیه خانه می گردد. اغلب فاضلاب انتقال داده شده از ایستگاه پمپاژ و یا فاضلاب جمع آوری شده از خطوط جمع آوری فاضلاب وارد سپتیک تانک شده و متعادل می گردد. عمدتا در فاضلاب های نوع بهداشتی انسانی عمدتا این مخزن در نقش یک سیستم بی هوازی است. در مواردی هم که فاضلاب صرفا بهداشتی و انسانی باشد می توان به تنهایی از یک سپتیک تانک بعنوان یک سیستم کامل تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی بهره برد.پسپتیک تانکهای ساخته شده در آبفا کولاک عمدتا از جنس پلی اتیلن (PE63 – PE 80 – PE100)  و همچنین از جنس FRP , GRP و بتنی است.