مخزن متعادل ساز تصفیه خانه فاضلاب

مخزن متعادل سازمخزن متعادل ساز جزو مواردی است که در بعضی از سیستم ها دیده نمی شود و باعث وارد شدن شوک به سیستم تصفیه خانه می گردد. اغلب فاضلاب انتقال داده شده از ایستگاه پمپاژ و یا فاضلاب جمع آوری شده از خطوط جمع آوری فاضلاب وارد مخزن متعادل ساز می گردد. عمدتا در فاضلاب های نوع بهداشتی انسانی عمدتا این مخزن در نقش سپتیک تانک و یک سیستم بی هوازی است ولی گاها در فاضلاب های صنعتی با استفاده از چندین هواده عمقی مانع از بی هوازی شدن فاضلاب می شوند.از مزایای مخزن متعادل ساز در تصفیه فاضلاب می توان به مواردی چون تسهیل تصفیه بیولوژیک، حذف یا به حداقل رسانی شوک بارگذاری، رقیق سازی مواد بازدارنده و تثبیت pH، ثبات بارگذاری مواد جامد، بهبود کیفیت پساب خروجی و عملکرد تغلیظی حوضچه ته نشینی ثانویه، کاهش سطح مورد نیاز فیلتراسیون پساب خروجی، بهبود عملکرد فیلتر و امکان دوره های یکنواخت تر شست و شوی معکوس فیلتر با بار هیدرولیکی پایینتر اشاره کرد.مخازن متعادل ساز در آبفا کولاک عمدتا از جنس فولادی و پلی اتیلن (PE63 – PE 80 – PE100) و همچنین از جنسFRP , GRP  و بتنی است.