روش DAF تصفیه خانه فاضلاب

DAF

این روش یک فرآیند تصفیه به منظور زلال سازی فاضلاب است که این عمل را به وسیله حذف مواد معلق مثل روغن و جامدات از طریق حل نمودن هوا در آب و یا فاضلاب تحت فشار و سپس آزاد کردن هوا در فشار اتمسفری در تانک شناور سازی انجام می گیرد. هوای آزاد شده در این فرآیند موجب تشکیل حباب هایی می گردد که مواد معلق موجود در پساب از طریق چسبیدن به این حباب ها به سمت بالا حرکت می کنند و به وسیله اسکیمر جمع می شوند.
DAF به طور گسترده ای در تصفیه فاضلاب های صنعتی از جمله پتروشیمی، کاغذ و … مورد استفاده قرار می گیرد. آب ورودی به DAF معمولا و نه همیشه با منعقد کننده هایی نظیر کلرو فرلیک، آلومینیوم سولفات جهت انعقاد مواد معلق استفاده می شود.