روش DOF تصفیه خانه فاضلاب

DOF

در این روش غلظت بالای ازن موجود است، که به معنی وجود  پتانسیل اکسیداسیون ازن  و حجم بالای حباب های ریز است. وقتی ازن به حباب های هوا اضافه می شود که به رادیکال های آزاد OH تبدیل می شود که به نوبه خود باعث اکسیداسیون COD محلول می شود. DOF، COD، حذف غیر تجزیه بیولوژیکی در سطح بالایی حذف می کند.

همانطور که مشخص است در سیستم DOF پارامترهای کیفیت آب به وسیله مکانیزم شناور سازی و اکسیداسیون حذف می شوند. به همین دلیل سیستم DOF کارایی بهتری در مقایسه با DAF دارد.